Beleidsplan

Uitgangspunten
De Doopsgezinde Gemeente Twente is een op de christelijke geloofstraditie gebaseerde gemeenschap

 • die de bijbel als een belangrijke bron voor geloof, denken en handelen beschouwt
 • en de daarin vervatte opdracht tot vrede, verzoening en gerechtigheid probeert vorm en inhoud te geven.

We gaan ervan uit dat in geloofszaken ieder tot een eigen keuze moet komen, maar vinden dat ontmoeting en gesprek daarbij van belang zijn.

Lid worden gebeurt op basis van een persoonlijke belijdenis, maar vrienden en belangstellenden kunnen evenzeer meedoen in de gemeente.

De gemeente wortelt in de veelkleurige Doperse traditie, die zich sinds 1525 door Europa en over de wereld heeft verbreid en waarvan de naam wijst op doop op volwassen leeftijd, maar waarvan het ondogmatische karakter en de afwezigheid van een hiërarchie zeker zo bepalend zijn.

Onze Gemeente is dan ook zelfstandig, maar maakt als lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit deel uit van de Nederlandse en wereldwijde doopsgezinde gemeenschap.

Doelstellingen
De Gemeente wil een geestelijk huis bieden voor wie wil nadenken over geloof en samenleving, en inspiratie wil krijgen of geven voor het dagelijks leven, of ondagelijkse levensmomenten.

Zij doet dat

met een open en gastvrije houding,

 • met aandacht voor en omzien naar elkaar,
 • in een sfeer van kritisch respect voor wat eerdere generaties dachten en deden,
  en de eigen plaats van de doperse beweging in heden en verleden,
 • met oog voor het effect dat elk mens heeft op schepping, samenleving en eigen kring
 • en met aandacht voor de vragen en twijfels van het individu.

Werkwijze
Om bovenstaande doelstellingen met elkaar vorm te geven zijn er allerlei activiteiten, hebben we een vaste voorganger in dienst en bespeelt een vaste organist de orgels in onze kerkgebouwen in Borne en Almelo. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt een gastpredikant of -organist gevraagd en ook worden sommige diensten voorbereid en geleid door (een groepje) leden.

De activiteiten:

 1. wekelijkse kerkdiensten, met een collecte voor een doel waarmee mensen dichtbij of ver weg geholpen worden (dus niet voor de eigen gemeente);
 2. uitzending van de diensten via Kerkomroep.nl; bovendien van een aantal Almelose diensten via de lokale zender AAFM, voorafgegaan door een interview met de voorganger
 3. meedoen aan oecumenische diensten in samenwerking met andere kerken
 4. jaarlijks een tiental diensten samen met de Remonstrantse Gemeente Twente
 5. contact onderhouden met doopsgezinde gemeenten in de omgeving
 6. een eigen cantorij en in het algemeen veel aandacht voor het muzikale deel van de diensten
 7. korte wekelijkse bijeenkomsten in de 40-dagentijd met aansluitend een eenvoudige maaltijd
 8. een diaconiecommissie met aandacht voor het wel en wee in eigen kring en de nood nabij en veraf
 9. bijdragen aan de opvang en begeleiding van vluchtelingen via een eigen Diaconaal Asiel Fonds en in groter verband door lidmaatschap en ondersteuning van Stichting INLIA en andere organisaties die zich het lot van vluchtelingen in de knel aantrekken
 10. vertegenwoordiging in het Diaconaal Platform Enschede
 11. bijbelgroepen, oriëntatiegroepen, gespreksgroepen en vrouwengroepen; de eerste twee geleid door de voorganger
 12. thematische bijeenkomsten over onderwerpen op het snijvlak van geloof en samenleving
 13. meewerken in vredesgroepen en aandacht en steun voor wat anderen op dit vlak doen, zoals de Community Peacemaker Teams (CPT) en Tent of Nations
 14. maandelijks meedoen aan acties van Amnesty International
 15. meewerken in het Oecumenisch City Pastoraat te Enschede
 16. maaltijden e.d.; op basis van de gedachte en ervaring dat samen eten en drinken belangrijk is voor het onderlinge contact, worden de diensten gevolgd door gezamenlijk koffiedrinken en zijn er jaarlijks een tiental mennomaaltijden die openstaan voor leden, vrienden, belangstellenden en anderen, net als het paasontbijt op eerste paasdag
 17. zorgen dat contact mogelijk blijft voor wie niet naar bijeenkomsten kan komen
 18. wekelijkse bloemengroet vanuit de kerkdienst
 19. jaarlijkse uitstapjes voor gemeenteleden, vrienden en belangstellenden
 20. ledenvergaderingen (minimaal één per jaar) om het beleid en functioneren van de gemeente te bespreken
 21. een gemeenteblad (Draagvlak) en een website
 22. meewerken in Stichting Vrienden van het Doopsgezind kerkgebouw in Almelo, die zich inzet voor het voortbestaan in goede vorm van het kerkgebouw en o.a. orgelconcerten organiseert
 23. meewerken in Stichting De Bornse Vermaning, die als eigenaar van de kerk in Borne tot doel heeft het gebouw te bewaren als onderkomen voor de doopsgezinde gemeente en ook anderszins een passende rol te laten spelen in de Bornse samenleving
 24. samen met Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG, Bleekkerk) organiseren van lezingen, optredens en dergelijke in Almelo voor een breder publiek
 25. meedoen aan Open Monumentendag in Borne en Almelo (de kerken en hun orgels zijn rijksmonumenten)
 26. bewaken van het behoud van de schuur van Erve de Haimer in Twekkelo, die ooit een doopsgezinde schuilkerk was.
 27. aandacht voor de geschiedenis van doopsgezinden en zo mogelijk meewerken aan publicaties daarover.

De meeste bijeenkomsten en kerkdiensten vinden plaats in Almelo en Borne, sommige in Hengelo en Enschede. Onze gemeente is aangesloten bij Wijdekerk, wat betekent dat ongeacht de seksuele geaardheid iedereen welkom is en dezelfde mogelijkheden heeft om mee te doen in het gemeenteleven, of dat nu is als lid, vriend, belangstellende of predikant.

Vooruitblik
Doopsgezinde Gemeente Twente is op 1 juli 2022 ontstaan door fusie van Doopsgezinde Gemeente Almelo en Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost. Hieraan ging een toenemende samenwerking vooraf die we een vervolg willen geven in verdere integratie van onze activiteiten.

We willen de hierboven omschreven doelstellingen, activiteiten en werkwijze in de komende jaren zo veel mogelijk continueren, maar ook nadenken over andere of beperktere vormen van gemeente-zijn naarmate minder mensen mee kunnen doen.